mån. jul 15th, 2024

CSN hur mycket får man tjäna?

En student räknar pengar

Du som studerar och får studiemedel från CSN måste hålla koll på ‘fribeloppet’ – men “csn hur mycket får man tjäna” utan att det påverkar ditt stöd? 2024 kan du tjäna upp till 110 995 kronor fördelat över två terminer utan återverkningar på dina bidrag och lån. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta för att navigera reglerna kring “csn hur mycket får man tjäna” och undvika ekonomiska överraskningar.

Viktiga slutsatser

 • För 2024 är fribeloppet för heltidsstudenter 110 995 kronor för 20 veckors studier, och man kan tjäna upp till 77 681 kronor per halvår utan att studiemedel påverkas.
 • Skattepliktiga inkomster som lön och vinst från försäljning påverkar fribeloppet, medan skattefria inkomster som bostadsbidrag och barnbidrag inte gör det.
 • Vid överskridande av fribeloppet kommer studiemedlet att minskas och i värsta fall kan detta leda till återkrav och straffrättsliga sanktioner.

Förståelse av Fribeloppet med CSN

Fribeloppet är en maxsumma som reglerar hur mycket en student får tjäna vid sidan av studierna utan att påverka det studiestöd som erhålls från CSN. För många studenter är detta en kritisk balansgång, där man måste vara medveten om sina inkomster för att inte riskera en minskning av det stöd man är berättigad till.

Om fribeloppet överskrids justeras studiemedlet, vilket påverkar både bidrag och lån. Detta innebär att om du tjänar mer än det tillåtna beloppet, kommer ditt studiestöd att minskas, vilket kan leda till oväntade ekonomiska utmaningar. Därför är det viktigt att noggrant följa sina inkomster och planera därefter.

För en student som tar fullt studiestöd ligger det ungefärliga totalbeloppet på cirka 13 156 kronor i månaden, förutsatt att fribeloppets nivåer respekteras. Detta belopp kan vara en avgörande del av din studentekonomi, och det är därför viktigt att ha en klar bild av hur mycket du får tjäna utan att påverka dessa medel.

Tjäna pengar under studietiden: Vad gäller?

Att tjäna pengar vid sidan av studierna är ofta nödvändigt för att klara av de dagliga utgifterna. För heltidsstudenter gäller att man får tjäna upp till 86 782 kronor under en 20-veckors period utan att studiemedlen påverkas. Detta tak är satt för att säkerställa att studenter kan kombinera arbete och studier på ett hållbart sätt.

Om en students inkomster överstiger det fastslagna fribeloppet minskas studiemedlet, vilket påverkar både bidrag och lån. Det är därför viktigt att ha en tydlig uppfattning om hur mycket man får tjäna och att noggrant följa sina inkomster. Om du misstänker att din inkomst kommer att överstiga fribeloppet, finns det strategier för att justera din studietakt eller antalet veckor du ansöker om studiemedel för.

Genom att ansöka om studiemedel för färre veckor eller för en lägre studietakt kan man öka fribeloppet och därmed öka möjligheten att tjäna mer utan att påverka studiemedlen. Detta är en flexibel lösning som kan hjälpa dig att balansera arbete och studier bättre.

Fribeloppets storlek 2024

För 2024 uppgår fribeloppet till 110 995 kronor för 20 veckors heltidsstudier inom en sexmånadersperiod. Detta innebär att heltidsstudenter kan tjäna upp till detta belopp utan att deras studiemedel påverkas negativt. Fribeloppet fördelas över kalenderhalvår, vilket innebär att du kan tjäna upp till 77 681 kronor per halvår. Detta gör det möjligt för studenter att planera sina inkomster på ett sätt som passar deras studietakt och ekonomiska behov.

Studiemedlen för en student som studerar på heltid, inklusive både bidrag och lån, kommer att öka till 13 156 SEK för fyra veckors heltidsstudier under 2024. Denna ökning hjälper till att täcka de ökade kostnaderna för studenter och säkerställer att de kan fokusera på sina studier utan att oroa sig för ekonomiska svårigheter.

Inkomster som räknas mot fribeloppet

När man räknar sitt fribelopp är det viktigt att inkludera alla skattepliktiga inkomster inom inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital. Detta innebär att allt från:

 • lön
 • a-kassa
 • vinst från försäljning av bostäder
 • vinst från försäljning av värdepapper

påverkar storleken på det fribelopp som ska beräknas.

Vissa inkomster är dock undantagna. Skattefria inkomster som bostadsbidrag och barnbidrag räknas inte mot fribeloppet. Detta ger studenter en viss ekonomisk flexibilitet, eftersom dessa inkomster inte påverkar deras rätt till studiemedel.

Att ha en tydlig förståelse för vilka inkomster som räknas mot fribeloppet och vilka som inte gör det, hjälper dig att planera din ekonomi bättre och undvika obehagliga överraskningar när det gäller ditt studiestöd.

Anpassa dina studier för att maximera studiemedel

En student planerar sitt studieprogram

För att maximera ditt studiestöd kan det vara nödvändigt att anpassa din studietakt och antalet veckor du ansöker om studiemedel för. Detta innebär att du kan optimera din ekonomi och säkerställa att du får ut så mycket som möjligt av ditt studiemedel.

Om du räknar med att din inkomst kommer överstiga fribeloppet, så kan du välja att ansöka om studiemedel för färre veckor eller ändra din studietakt till deltid. Det här kan hjälpa dig att hantera dina studieekonomiska förutsättningar på ett bättre sätt. Detta kan hjälpa dig att undvika att dina studiemedel minskas och att du får behålla mer av din inkomst.

Genom att vara strategisk med din ansökan om studiemedel kan du både spara veckor för framtida studier och öka ditt fribelopp, vilket långsiktigt kan ge dig en bättre ekonomisk situation.

Hur många veckor studiemedel kan du få?

Studiemedel kan erhållas för upp till 44 veckor per år genom omställningsstudiestödet. Detta ger studenter en viss flexibilitet att planera sina studier och inkomster över året, särskilt för dem som behöver bo på olika platser under studietiden.

Fribeloppet beräknas baserat på antalet veckor och studietakt, där varje kalenderhalvår har ett uppsatt tak på tillåtna inkomster. För den som studerar heltid i 20 veckor räknas ett tak för inkomster på 110 995 kronor, vilket motsvarar 5 549,75 kronor per vecka, för att inte påverka studiemedlen.

Om studierna försenas på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan en student vara berättigad till studiestöd för ytterligare veckor. Detta gör det möjligt för studenter att fortsätta sina studier trots oförutsedda hinder.

Effekten av att studera på deltid

Att studera på deltid innebär att man kan få ett minskat studiemedel i proportion till studietakt. Detta kan vara en fördel för studenter som vill kombinera arbete och studier, eftersom det ger möjlighet att tjäna mer utan att överstiga fribeloppet.

Studiemedel kan beviljas för studier på heltid eller deltid, vilket möjliggör en kombination av arbete och studier för de som studerar med studiemedel. Detta ger en större flexibilitet för studenter att hitta en balans som fungerar för dem.

Studenter med funktionshinder kan få anpassat studiestöd och studera på lägre studietakt men ändå erhålla medel som om de studerade på högre studietakt. Detta säkerställer att alla studenter får den hjälp de behöver för att lyckas med sina studier.

Extra stöd utöver studiemedel

En student får ekonomiskt stöd

För studenter som upplever ekonomiska svårigheter finns det extra studiemedel bidrag och lån utöver de traditionella studiemedlen. Detta inkluderar bland annat studiestartsstödet, som erbjuds till arbetslösa som påbörjar studier.

Extra bidrag såsom inackorderingstillägg och tilläggsbidrag för heltidsstudenter som har vårdnaden om barn erbjuds också för att ge ytterligare ekonomiskt stöd till studentgrupper med speciella behov.

Tilläggslån för tidigare inkomster

Tilläggslån är ett extra lån för studenter som tidigare haft en inkomst och nu önskar påbörja studier. Detta lån är utformat för att hjälpa studenter att överkomma ekonomiska hinder och kunna fokusera fullt ut på sina studier.

Vid ansökan om tilläggslån är det betydelsefullt att bifoga korrekta inkomstuppgifter från perioden före föräldraledigheten, vilket kan inkludera intyg från Försäkringskassan. Detta säkerställer att CSN kan göra en korrekt bedömning av din ekonomiska situation och bevilja rätt stöd.

Om inkomsten det senaste året är för låg, kan tilläggslån bli nekat, och i sådana fall kan överklagande vara nödvändigt. Det är därför viktigt att noggrant förbereda sin ansökan och inkludera all relevant dokumentation.

Uppdateringar och förändringar i CSN-reglerna

Under perioden 2020 till 2022 slopades fribeloppet under delar av året på grund av samhällets behov av arbetskraft inom särskilt samhällsviktiga arbetsplatser under pandemin. Detta var en tillfällig åtgärd för att underlätta för studenter att arbeta extra utan att förlora sitt studiestöd.

Från och med 1 juli 2022 återinfördes fribeloppet, och studenters inkomster ska därmed räknas in i ansökan om studiemedel baserat på beloppet som sätts av CSN. Detta innebär att det är viktigare än någonsin att hålla koll på sina inkomster och rapportera dem korrekt till CSN.

CSN har också lagt fram förslag om förenkling av det komplexa regelverket för justering av studiestöd för att förkorta handläggningstiderna. Detta är en viktig aspekt för studenter som väntar på besked om studiestöd och som vill undvika ekonomiska osäkerheter.

Viktiga datum att hålla koll på

Från och med 1 juli 2022 gäller fribeloppet igen. Det innebär att studenter kan tjäna pengar utan att det påverkar deras studiestöd. Det är därför viktigt att hålla koll på sina inkomster och rapportera dem i tid för att undvika återkrav. Ett bra sätt att göra detta är att logga in på Skatteverkets webbplats och se hur mycket man har tjänat hittills under året.

Förändringar i studiehjälpen och fribeloppets tröskelvärden tillämpas automatiskt på studenter som har ett beslut om studiemedel för år 2024. Genom att vara medveten om dessa datum och regler kan du säkerställa att du hanterar din ekonomi på bästa möjliga sätt.

Att rapportera inkomster till CSN

En student rapporterar inkomster till CSN

Det är viktigt att korrekt rapportera förändringar i inkomst till CSN för att undvika återkrav av felaktigt utbetalt studiestöd. Här är några viktiga punkter att komma ihåg:

 • Alla skattepliktiga inkomster ska anmälas i ansökan till CSN.
 • Vid förändringar i inkomsten ska detta uppdateras i ansökan.
 • Detta är viktigt för att undvika ojusterade utbetalningar och eventuella återkrav.

Specifika scenarier såsom:

 • avbrott i studier
 • ansökan om tilläggslån
 • förändrade arbetsförhållanden
 • förändringar i familjeinkomst I vissa fall kan dessa scenarier påverka din ekonomiska situation.

måste anmälas till CSN för korrekt bedömning av studiestöd. Genom att noggrant följa dessa regler kan du undvika onödiga ekonomiska problem.

Konsekvenser av överskridande fribelopp

Om en student överskrider fribeloppet, måste överskottet multipliceras med 0,61 för att minska studiemedlen därpå följande, vilket kan leda till ett omfattande återkrav. Detta innebär att du kan behöva betala tillbaka en betydande summa om du inte har koll på dina inkomster.

Studenter bör omgående rapportera inkomstförändringar genom tjänsten ‘Ändra inkomst’ på Mina Sidor hos CSN för att minska risken för återkrav. Att vara proaktiv och noggrant följa sina inkomster kan förhindra många problem.

Vid varje fall av avsiktligt orapporterad överinkomst är CSN förpliktade att rapportera det som tänkbart bidragsbrott till polisen, vilket kan medföra straffrättsliga sanktioner. Detta visar hur allvarligt det är att rapportera sina inkomster korrekt och i tid.

Särskilda situationer och undantag

Studenter med funktionsnedsättning kan kvalificera sig för delvis långhänthet genom SPSM:s specialpedagogiska stöd. Detta stöd är utformat för att hjälpa studenter med speciella behov att klara sina studier.

Vid sjukdom och godkänd sjukfrånvaro av skolan behåller studenten sina bidrag från CSN. Det är dock viktigt att sjukanmäla sig och kunna uppvisa läkarintyg vid förfrågan för att inte påverka sina CSN-bidrag.

Studenter mellan 19 och 29 år som förlänger sin skolgång på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan ansöka om aktivitetsersättning. Detta ger en extra ekonomisk trygghet för de som behöver mer tid för sina studier på grund av hälsoproblem.

Sammanfattning

Att hantera sin ekonomi som student kan vara en utmaning, men genom att förstå fribeloppet och hur det påverkar ditt studiestöd kan du planera bättre och undvika ekonomiska problem. Genom att hålla koll på dina inkomster, justera din studietakt och ansöka om extra stöd vid behov, kan du maximera ditt studiestöd och säkerställa att du har tillräckligt med pengar för att klara dig under studietiden.

Det är också viktigt att vara medveten om de senaste förändringarna i CSN-reglerna och att rapportera sina inkomster korrekt för att undvika återkrav och straffrättsliga sanktioner. Med rätt planering och kunskap kan du få ut det mesta av ditt studiestöd och fokusera på att nå dina akademiska mål.

Vanliga frågor och svar

Hur mycket får man tjäna utan att påverka studiemedlen?

Du kan tjäna upp till 110 995 kronor per 20-veckors period utan att påverka ditt studiemedel under heltidsstudier 2024.

Vilka inkomster räknas mot fribeloppet?

Alla skattepliktiga inkomster, inklusive lön, a-kassa och vinst från försäljning av bostäder och värdepapper, räknas mot fribeloppet.

Vad händer om jag överskrider fribeloppet?

Om du överskrider fribeloppet kommer ditt studiemedel att minskas och du kan behöva återbetala eventuellt överbetalt stöd. Det är viktigt att hålla sig inom fribeloppet för att undvika dessa konsekvenser.

Kan jag få extra stöd utöver studiemedel?

Ja, det finns olika bidrag och lån tillgängliga för studenter utöver vanliga studiemedel, som kan vara till stor hjälp för att möta specifika behov.

Hur rapporterar jag mina inkomster till CSN?

Du rapporterar dina inkomster genom att logga in på Mina Sidor hos CSN och använda tjänsten ”Ändra inkomst”. Det är den enklaste och mest pålitliga metoden för att uppdatera dina inkomstuppgifter.

Related Post

This site is registered on wpml.org as a development site.