mån. jul 15th, 2024

Hyra ut i andrahand bostadsrätt

Illustration av en bostadsrätt i andra hand

Undrar du över hur du kan hyra ut din bostadsrätt i andra hand på ett korrekt och lagligt sätt? Denna artikel tillhandahåller nödvändig information om stegen du behöver följa, vilka lagar som gäller, samt praktiska råd för en problemfri uthyrningsprocess. Genom att läsa vidare får du en klarare bild av vad som krävs och kan undvika de vanligaste fallgroparna när det gäller att hyra ut i andrahand bostadsrätt.

Viktiga slutsatser

 • Bostadsrättslagen tillåter uthyrning i andra hand vid skäl som studier eller arbete på annan ort och ger större flexibilitet kring hyressättning än vid förstahandskontrakt.
 • Uthyrning kräver tillstånd från bostadsrättsföreningen, och hyran ska vara skälig, innefattande kapital- och driftskostnader baserat på bostadens marknadsvärde.
 • Hyresinkomster från andrahandsuthyrning måste deklareras och beskattas, med möjlighet till avdrag, och ett välformulerat kontrakt är avgörande för att undvika missförstånd och tvister.

Grundläggande förståelse för uthyrning i andra hand

Att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand innebär att du som bostadsrättsinnehavare låter någon annan som vill hyra bo i din lägenhet i andra hand under en viss tid. Detta kan vara en attraktiv lösning för många, särskilt om du ska studera på annan ort eller har svårt att sälja din lägenhet på grund av marknadsläget. Att hyra ut i andra kan vara en bra möjlighet att få inkomst under tiden du är borta. Uthyrning av egen bostad kan alltså vara en fördelaktig lösning för både dig och den som hyr i andra hand.

Bostadsrättslagen tillåter uthyrning i andra hand baserat på skäl, vilket blev något lättare efter ändringar 2014, då kravet ändrades från “beaktansvärda skäl” till enbart “skäl”. Detta innebär att det finns större flexibilitet för bostadsrättsinnehavaren när det gäller att hyra ut sin lägenhet. Skäl som studier, arbete på annan ort eller närståendes behov är exempel på giltiga skäl som kan accepteras av bostadsrättsföreningen.

En viktig skillnad mellan att hyra ut en bostadsrätt jämfört med en hyresrätt är att bostadsrättsinnehavaren har större flexibilitet när det gäller hyressättningen. Detta innebär att du kan sätta en hyra som täcker dina kostnader och ger en rimlig avkastning på din investering när du väljer att hyra ut bostadsrätt. Men även här finns det regler att följa, vilka vi kommer att gå igenom i detalj längre fram i denna guide.

Behöver du tillstånd för att hyra ut?

För att hyra ut din bostadsrätt i andra hand måste du följa vissa steg:

 1. Få tillstånd från bostadsrättsföreningens styrelse. Detta kräver en skriftlig ansökan som innehåller information om hyresperiodens längd, skäl till uthyrningen och uppgifter om den tilltänkta hyresgästen.
 2. Styrelsen fattar beslut vid ett styrelsemöte eller delegerar beslutet.
 3. Beslutet dokumenteras i protokollet från nästa möte.

Om det sker förändringar, exempelvis om du vill byta hyresgäst under den period som tillståndet gäller, måste du skicka in en ny ansökan till styrelsen. Det är alltid bäst att ha en öppen och tydlig kommunikation med föreningen för att undvika missförstånd och problem.

Sätta en skälig hyra – Hur mycket får du ta betalt?

När du hyr ut din bostadsrätt är det viktigt att sätta en skälig hyra. Detta innebär att hyran inte får påtagligt överstiga kapitalkostnaden och driftskostnaderna för bostaden. En skälig hyra ska täcka både driftskostnader som el och vatten samt en schablonmässig kapitalkostnad, baserad på bostadens marknadsvärde.

För att beräkna kapitalkostnaden används ofta en avkastningsränta som är några procent över Riksbankens referensränta. Om din bostadsrätt är värderad till 3 000 000 kronor och du använder en avkastningsränta på 4%, kan detta användas för att beräkna den del av hyran som täcker kapitalkostnaden. Detta tillsammans med månadsavgiften och driftskostnaderna ger dig en bild av vad som är en skälig hyra.

Skapa ett tryggt andrahandskontrakt

Illustration av ett tryggt andrahandskontrakt

Att ha ett tydligt och välformulerat andrahandskontrakt är avgörande för att undvika missförstånd och konflikter. Ett tryggt kontrakt bör inkludera specifika villkor och klausuler som definierar kontraktets giltighet och ansvarsfrågor.

Viktiga punkter att ta med i kontraktet och var du kan hitta mallar kommer att diskuteras i följande sektioner.

Viktiga punkter i kontraktet

Illustration av viktiga punkter i ett kontrakt

Ett bra andrahandskontrakt bör innehålla följande information:

 • Tydlig identifiering av de involverade parterna
 • Detaljerad beskrivning av hyresobjektet, inklusive adress och storlek
 • Angivande av hyresbelopp
 • Specificering av hyresperiodens längd
 • Villkor för uppsägningstid
 • Villkor för användningsområde

Det är viktigt att dessa punkter tydligt framgår i kontraktet för att undvika missförstånd och tvister.

För att kontraktet ska vara juridiskt bindande måste både hyresvärden och hyresgästen underteckna det. Det är också klokt att inkludera en inventarielista och ett besiktningsprotokoll för att undvika framtida tvister om lägenhetens skick.

Mallar och juridisk hjälp

Det finns många gratis mallar för andrahandskontrakt som kan laddas ner från internet och användas som en utgångspunkt för att skapa ditt eget kontrakt. Dessa mallar kan förenkla processen och öka rättssäkerheten.

Om du känner att du behöver ytterligare juridiskt stöd, finns möjligheten att köpa mallar som inkluderar juridisk rådgivning och support. Detta kan vara en bra investering för att säkerställa att alla juridiska aspekter är korrekt hanterade.

Rättigheter och skyldigheter under uthyrningsperioden

Som bostadsrättshavare är du ansvarig för lägenheten under hela uthyrningsperioden och måste uppfylla alla dina förpliktelser gentemot föreningen när du hyra ut din lägenhet. Detta inkluderar att se till att månadsavgifter betalas i tid och att föreningens regler följs.

Det är viktigt att både styrelsen och andrahandshyresgästen har tillgång till nödvändig information som:

 • Kontaktuppgifter
 • Information om bostadsrättens faciliteter
 • Regler
 • Akutnummer

Om du inte är tillgänglig under uthyrningsperioden, bör du utse en kontaktperson med fullmakt för att hantera nödvändiga åtgärder och kommunikation med föreningen.

Som hyresvärd måste du också se till att din hyresgäst inte stör grannarna eller på annat sätt orsakar problem för boendemiljön i föreningen. Det är ditt ansvar att hantera eventuella klagomål som kan uppstå.

Beskattning av inkomster från andrahandsuthyrning

Illustration av beskattning av inkomster från andrahandsuthyrning

När du hyr ut din bostadsrätt i andra hand måste du deklarera inkomsterna från uthyrningen. Hyresvärdar kan dra av en proportionell del av månadsavgiften till bostadsrättsföreningen, beroende på uthyrningstid, samt göra ett schablonavdrag.

Eventuella överskott av hyresintäkter efter avdrag beskattas med 30% enligt Skatteverkets regler. Det är viktigt att ha koll på dessa regler för att undvika onödiga överraskningar när det är dags att deklarera.

Försäkringsskydd vid uthyrning i andra hand

Illustration av försäkringsskydd vid uthyrning i andra hand

För att skydda både din och hyresgästens egendom är det viktigt att tydliggöra ansvarsfrågor om försäkring för bostaden och dess inventarier i kontraktet.

Skador som andrahandshyresgästen orsakar på husets gemensamma delar, som föreningen ansvarar för, ska åtgärdas av föreningen. Detta bör beaktas vid utformning av försäkringslösningar för att säkerställa att alla parter är skyddade.

Hantering av deposition och eventuella skador

Depositionens storlek, betalning och återbetalningsvillkor bör tydligt inkluderas i kontraktet. Hyresvärden måste inom tre månader efter hyrans förfallodag ansöka om att få tillgång till deponerade pengar, annars kan hyresgästen begära återbetalning.

Det är också viktigt att dokumentera lägenhetens skick vid kontraktets början för att definiera ansvar vid eventuella skador. Skador som andrahandshyresgästen orsakar i lägenheten är hyresvärdens ansvar att åtgärda och bekosta, men hyresvärden kan i sin tur söka ersättning från hyresgästen.

Tidsbegränsningar och uppsägning

Andrahandsupplåtelse av bostadsrätt är normalt begränsad till maximalt ett år åt gången. Efter ett år krävs en ny ansökan för att förlänga perioden för andrahandsuthyrning.

Tillfälliga skäl såsom svårigheter att sälja lägenheten på den nuvarande marknaden kan tillåta uthyrning upp till ett år. Det är dock viktigt att varje förnyelse av tillståndet för andrahandsuthyrning är tidsbegränsad för att möjliggöra en ny bedömning av situationen.

Hyra ut till studenter eller personal på annan ort

Tillfälligt arbete eller studier på en annan ort är ett av de giltiga skälen för andrahandsuthyrning av en bostad. Om du till exempel ska studera på annan ort eller har ett tillfälligt jobb i en annan stad, kan det vara ett bra skäl för att hyra ut din bostad i andra hand.

Vanliga problem och hur man löser dem

Hyresgästen kan deponera hyra hos Länsstyrelsen vid tvister som rör skador på bostaden där hyresgästen inte ansvarar enligt lagen om uthyrning. Detta kan förhindra vräkning för utebliven betalning, men kan medföra uppsägning om proportionerna inte är rimliga i förhållande till skadans storlek.

För att deponera hyra måste hyresgästen lämna en säkerhet för att täcka potentiella rättegångskostnader och dröjsmålsränta. Det är också viktigt att notera att vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt kan hyresgästen inte få besittningsrätt, vilket skiljer sig från förstahandskontrakt.

När och hur du kan nekas tillstånd att hyra ut

En bostadsrättsförening kan neka tillstånd för uthyrning av bostadsrätt i form av andrahandsuthyrning om en blivande andrahandshyresgäst anses vara osköttsam eller om uthyrningen kan hämma föreningens skötsel. Om uthyrning sker utan tillstånd och bostadsrättshavaren inte rättar till detta efter tillsägelse, kan det leda till förlorad rätt till bostadsrätten och tvångsförsäljning av denna.

Styrelsen ska inom två månader utfärda en rättelseanmodan vid otillåten uthyrning och kan vid fortsatt överträdelse avsluta medlemmens bostadsrätt, vilket leder till tvångsförsäljning. Om du nekas tillstånd kan du begära att hyresnämnden prövar ärendet och möjligen beviljar tillstånd trots föreningens beslut.

Samarbete med bostadsrättsföreningen

Att samarbeta med bostadsrättsföreningen vid andrahandsuthyrning är avgörande för en smidigare och mer problemfri uthyrningsprocess. Ett gott samarbete med föreningens styrelse bidrar till en enklare uthyrningsprocess och kan förebygga onödiga konflikter.

Bostadsrättslagen och föreningens stadgar reglerar förhållandet mellan bostadsrättshavaren och föreningen vid andrahandsuthyrning. Upprätthållandet av en god relation med styrelsen är därför särskilt väsentligt.

Bostadsrättsföreningen har rätt att ta ut en administrativ avgift för hantering av ärenden som rör andrahandsuthyrning, vilket bör beaktas av bostadsrättshavaren. Dessa avgifter måste inkluderas i föreningens stadgar och beslutas av styrelsen om de ska kunna tas ut.

Andrahandsuthyrning vid särskilda omständigheter

Sedan 1 juli 2014 kräver bostadsrättslagen endast att medlemmen visar ett skäl för andrahandsuthyrning, utan kravet på att bevisa väsentliga skäl. Giltiga skäl inkluderar:

 • Behovet av att prova på samboende
 • Studier eller arbete i en annan stad
 • Boende på vårdhem på grund av ålder eller sjukdom
 • Kommande militärtjänstgöring eller utlandstjänst.

Ytterligare giltiga skäl kan vara:

 • Närheten till arbetsstället
 • En svårsåld bostad
 • Studier på annan ort
 • Att hyra ut till sina barn
 • I väntan på att flytta in i bostadsrätten vid pensionering.

Checklista innan uthyrning

Innan du hyr ut din bostadsrätt, är det viktigt att följa en checklista för att säkerställa att allt är i ordning. Om bostaden hyrs ut möblerad, ska en inventarielista bifogas kontraktet för att dokumentera möblernas skick. Du kan använda en gratis mall för detta eller köpa en med telefonstöd för cirka hundra kronor.

Bostaden bör vara grundligt städad före hyresgästens inflyttning, och professionella städtjänster kan anlitas för att säkerställa att kontraktuell standard möts. Om du hyr ut en möblerad bostad och har egna tillhörigheter som inte får plats eller behövs, bör dessa förvaras på annat håll.

En nyckelkvittens ska förberedas för att bekräfta vilka nycklar som överlämnats till hyresgästen och ansvarsfördelningen för dessa. På inflyttningsdagen är det hyresvärdens ansvar att överlämna nycklarna så att hyresgästen kan flytta in.

Sammanfattning

Att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand kan vara en lönsam och bra lösning under rätt omständigheter. Det är av yttersta vikt att följa de regler och riktlinjer som beskrivits i denna bloggpost för att undvika problem och säkerställa en smidig uthyrningsprocess. Från att få tillstånd från bostadsrättsföreningen till att sätta en skälig hyra och skapa ett tryggt kontrakt, varje steg är avgörande.

Genom att förstå och följa dessa steg kan du tryggt hyra ut din bostadsrätt och samtidigt skydda dina intressen. Med rätt förberedelser och god kommunikation kan andrahandsuthyrning bli en positiv upplevelse för både dig och din hyresgäst. Lycka till med din uthyrningsresa!

Vanliga frågor och svar

Behöver jag tillstånd för att hyra ut min bostadsrätt i andra hand?

Ja, du måste få tillstånd från bostadsrättsföreningens styrelse för att hyra ut din bostadsrätt i andra hand. Kontakta styrelsen för att få tillstånd.

Hur sätter jag en skälig hyra för min bostadsrätt?

Du bör sätta en skälig hyra för din bostadsrätt genom att täcka både driftskostnader och en kapitalkostnad baserad på bostadens marknadsvärde. Det är viktigt att ha en balans mellan kostnaderna och bostadens värde.

Vad ska ingå i ett andrahandskontrakt?

Ett andrahandskontrakt bör inkludera parternas information, hyresobjektets detaljer, hyresbelopp, hyresperiod och uppsägningsvillkor för att vara komplett.

Hur hanterar jag beskattning av hyresintäkter från min bostadsrätt?

För att hantera beskattning av hyresintäkter från din bostadsrätt, kan du dra av en proportionell del av månadsavgiften och göra ett schablonavdrag. Eventuella överskott beskattas sedan med 30%.

Vad ska jag göra om min hyresgäst skadar lägenheten?

Om din hyresgäst skadar lägenheten är det hyresvärdens ansvar att åtgärda skadorna, men hyresvärden kan söka ersättning från hyresgästen för kostnaderna.

Related Post

This site is registered on wpml.org as a development site.